Handid

Algemene voorwaarden Handid

Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Handid meet- en montageservice en de opdrachtgever.

 

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
 2. Handid: de besloten vennootschap ‘Handid B.V.’, statutair gevestigd te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72145366.
 3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Handid opdracht geeft om (meet- en/of montage)diensten te verlenen.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Handid en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst. Hierna ook te noemen: ‘opdracht’.
 5. Diensten: alle door Handid ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 2: Wijzigingen

Handid heeft het recht de onderhavige voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de Overeenkomst van toepassing zijn na het verstrijken van 14 dagen na toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden door Handid aan Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 1. De door Handid gemaakte offertes zijn geldig gedurende twee maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Handid daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handid anders aangeeft.
 3. Een overeenkomst tussen Handid en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Handid van een akkoord ontvangt van Opdrachtgever op de offerte.

 

Artikel 4: Prijzen en betaling

 1. Alle door Handid genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief btw.
 2. In geval betaling direct na het leveren van de dienst plaatsvindt, kan dit uitsluitend via een pinopdracht. Contante betaling is niet mogelijk.
 3. Facturen van Handid dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Handid.
 4. In geval van overschrijding van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke (handels)rente verschuldigd. Met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn is Handid bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van Opdrachtgever. Voor Opdrachtgevers die als particulier worden aangemerkt gelden de incassotarieven conform de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Voor niet-particulieren geldt een incassotarief van 15% van de te vorderen hoofdsom, met een minimumbedrag van € 450, vermeerderd met wettelijke handelsrente.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het opschorten van betaling en is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Handid te vorderen heeft met hetgeen hij van Handid te vorderen meent te hebben.

 

Artikel 5: Communicatie

Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op of via handid.pro wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door Handid ter beschikking gestelde kanalen. Eventuele mondelinge communicatie is toegestaan, doch dient bij voorkeur op of via handid.pro te worden bevestigd. Indien alle op de opdracht betrekking hebbende mededelingen en afspraken centraal op of via handid.pro worden vastgelegd, ontstaat een compleet opdrachtdossier. De gevolgen van het niet communiceren via handid.pro komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

 1. Handid zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.
 2. Handid is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Hierover zal zij eerst overleggen met Opdrachtgever.
 3. Handid heeft het recht om een geplande afspraak met Opdrachtgever te verzetten. Dit gebeurt zoveel mogelijk tijdig en in overleg met Opdrachtgever. De wijziging wordt via handid.pro bevestigd.

 

Artikel 7: Annuleringen/niet verschijnen

Meetafspraak

 1. Een geplande meetafspraak kan tot twee werkdagen (48 uur) voor de geplande afspraak kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd door Opdrachtgever. Voor meetafspraken die binnen twee werkdagen (48 uur) voor de geplande afspraak worden geannuleerd of gewijzigd wordt € 32,- excl. btw aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Montageafspraak

 1. Een geplande montageafspraak kan tot twee werkdagen (48 uur) voor geplande afspraak kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd door Opdrachtgever. Voor montageafspraken die binnen twee werkdagen (48 uur) voor de geplande afspraak worden geannuleerd of gewijzigd wordt €32,- excl. btw aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Handid kunnen worden verricht, is Opdrachtgever niettemin de overeengekomen vergoeding en de daaraan verbonden kosten van Handid verschuldigd.

 

Artikel 8: Informatie

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan Handid verstrekken van alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en voor de juistheid van deze informatie.

 

Artikel 9: Reviews

Om te bewaken dat Handid de verwachte kwaliteit levert, wordt na afronding van iedere meet- of montageopdracht een review aan Opdrachtgever gevraagd. De resultaten van de door Opdrachtgever ingevulde review wordt gedeeld met het bedrijf via welke de opdracht naar Handid is verzonden.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Handid is alleen aansprakelijk voor schade die direct is ontstaan bij of als gevolg van het verlenen van de overeengekomen dienst en die uitsluitend het gevolg is van haar schuld.
 2. Handid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Handid is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Handid kenbaar behoorde te zijn.
 3. De aansprakelijkheid van Handid is in het geval van een individuele opdracht beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur met een maximum van € 2.000,- per gebeurtenis, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Handid.

 

Artikel 11: Garantie

Handid is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) geplaatste producten, maar enkel op de montage zelf. Eventuele garantie op de producten dient Opdrachtgever in te roepen tegen de leverancier van de producten.

 

Artikel 12: Persoonsgegevens

 1. Handid biedt verschillende diensten aan. Om deze diensten uit te kunnen voeren is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens zullen worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:
 2. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  b. Het in contact kunnen treden met Opdrachtgever en/of de contactpersonen van Opdrachtgever;
 3. Om Opdrachtgever en/of de contactpersonen van Opdrachtgever nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven door uit ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.
 4. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de AVG en de UAVG.
 5. Handid beschikt over een privacystatement (‘Privacystatement Handid B.V.’) welke te raadplegen is op de website (handid.pro) en welke op eerste verzoek van Opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Handid is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Handid is gevestigd.

 

Februari 2019